Academic Year 2011-2012 Print
 
 Monday, 20 June 2011 – Written by thevinh   
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2012 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 ĐINH CÔNG ĐẠT ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Cao Đẳng Kinh Tế Kế toán
3 ĐỖ THỊ LÀNH ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng
4 NGUYỄN THỊ LIÊN ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công nghệ thông tin
5 LÊ THỊ THÙY LINH CĐ Mỹ Thuật Đồng Nai Công nghệ truyền thông
6 KIM QUỐC NGỘ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
7 NGUYỄN MINH QUÂN ĐH Bách Khoa Cơ điện tử
8 HUỲNH THỊ MỸ THU ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Quản lý công nghiệp
9 VÕ THỊ TỐ UYÊN ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng

LỚP 12 - Điểm Tốt Nghiệp THPT


STT Họ và Tên Lớp Toán Hoá Văn Anh Sinh Địa Tổng điểm
1 ĐINH CÔNG ĐẠT 12 10 10 5 8.5  (lý) 4.5 (sử) 6 44
2 ĐỖ THỊ LÀNH 12 8 8.5 5.5 9.5 6.5 5 43
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12 7 7.5 5 5.5 3.5 3.5 32
4 NGUYỄN THỊ LIÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6 5.5 45
5 KIM QUỐC NGỘ 12 9.5 9.5 5.5 5 7 5.5 42
6 NGUYỄN MINH QUÂN 12 10 9.5 7 10 (lý) 4.5 (sử) 6.5 47.5
7 NGUYỄN THỊ MỸ THU 12 9 10 6 8.5 (lý) 5.5 (sử) 6.5 45.5
8 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6.5 6 46
LỚP 12 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐINH CÔNG ĐẠT2 ĐỖ THỊ LÀNH3 LÊ THỊ THUỲ LINH4 NGUYỄN TỊ LIÊN5 KIM QUỐC NGỘ6 NGUYỄN MINH QUÂN7 NGUYỄN THỊ MỸ THU8 VÕ THỊ TỐ UYÊNLỚP 11 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 PHẠM THỊ CẨM 11C03


2 TRẦN THỊ LOAN 11C03


3 VÕ THỊ HẰNG 11C04


4 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04


5

NGUYỄN THỊ THU THUỶ

11C04


6 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05


7 VÕ THỊ THUỶ 11C05


8 LƯU THỊ KIM PHỤNG 11C06


9 TRẦN HỮU TOÀN 11C06


10 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06


11 NGUYỄN DUY ANH 11C07


12 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07LỚP 10 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A01


2 LÊ THỊ THẢO NY 10A01
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A01
4 LƯU HƯƠNG THẢO 10A01
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C01
6 LÊ THỊ HOÀI THU 10C01
7 ĐỖ THỊ THUÝ AN 10C02
8 VĂN THỊ HỒNG 10C02

LỚP 12 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐỖ THỊ LÀNH 12C07 7.4 7.4 5.6 5.8 5.4 5.8 7.4 7.4 4.8 6.9 K 6.7 7.0 6.5 TB
2 NGUYỄN THỊ LIÊN 12C07 9.0 9.0 7.0 6.3 8.6 6.8 8.8 8.5 7.2 7.1
5.6
7.7 Khá
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12C07 4.2 5.8 4.3 4.6 3.9 3.7 6.3 4.9 4.7 5.4 K 4.2 6.5 4.7 Yếu
4 KIM QUỐC NGỘ 12C07 7.9 8.6 6.6 7.1 7.2 5.5 6.6 5.4 5.2 6.9 K 6.9 6.4 6.7 Khá
5 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12A01 7.7 7.9 6.6 6.3 8.1 6.3 7.1 6.4 7.1 7.7 K 5.8 7.1 7 Khá
6 ĐINH CÔNG ĐẠT 12

LỚP 11 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ LOAN 11C03 8.7 7.2 9.4 5.9 8.0 6.2 7.4 7.4 6.5 6.6 K 6.4 6.3 7.2 KHÁ
2 VÕ THỊ HẰNG 11C04 6.9 5.1 7.2 6.8 5.4 7.0 8.8 8.4 4.6 7.6 K 6.6 6.9 6.8 TB
3 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04 6.9 6.7 7.6 6.8 6.8 7.1 7.6 8.1 6.4 8.0 K 7.4 6.3 7.1 KHÁ
4 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 11C04 3.5 5.6 4.8 5.5 4.3 6.9 6.8 6.6 4.5 6.4 K 6.2 6.6 5.6 TB
5 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05 7.4 6.9 8.2 6.7 6.4 6.6 7.1 8.1 6.6 8.1 K 7.1 6.9 7.2 KHÁ
6 VÕ THỊ THUỶ 11C05 7.8 5.8 6.4 6.5 5.9 6.1 6.6 6.8 5.5 7.7 G 7.3 6.7 6.6 KHÁ
7 TRẦN HỮU TOÀN 11C06 8.0 6.7 7.0 7.9 6.8 7.2 8.4 8.2 5.2 7.5 G 8.7 7.3 7.4 KHÁ
8 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06 9.1 8.1 8.5 8.4 7.9 5.7 7.2 6.1 8.9 6.4 K 8.0 7.6 KHÁ
9
NGUYỄN DUY ANH
11C07 9.7 8.3 8.5 7.8 6.8 6.2 7.1 7.1 6.8 6.9 G 6.5 5.7 7.4 KHÁ
10 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07 8.5 7.5 9.2 8.5 9.4 7.5 8.0 8.7 6.7 8.3 K 6.4 8.1 KHÁ

LỚP 10 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A1 9.1 7.3 9.1 7.6 9.1 6.5 8.3 7.4 7.6 8.1 G 9 8.6 8.2 GIỎI
2 LÊ THỊ THẢO NY 10A1 8.5 6.9 7.6 7.2 7.3 7 8.4 6.8 5.9 7.3 G 8.8 8.6 7.5 KHÁ
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A1 9.7 7 9.6 8.7 9.4 7.5 9.1 7.8 9.2 8.4 K 9 8.4 8.7 GIỎI
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C1 7.5 4.6 5.7 6.9 5.8 6.3 7.6 8.3 5.8 7.9 K 8.1 5.7 6.7 TB
5 LÊ THỊ HOÀI THU 10C1 9.2 5.4 6.6 5 6.5 5.8 7.1 5.8 6.3 8.3 K 7.7 6 6.8 KHÁ
6 ĐỖ THỊ THÚY AN 10C2
7 VĂN THỊ HỒNG 10C2 6.6 5 5.4 5.5 6.3 6.1 8 6.5 4.7 5.9 K 8.3 6.4 6.2 TB

Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 16:55