Báo cáo tài chính
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2023
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2023
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2023
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2023
5 Báo cáo tài chính năm 2022
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2022
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2022
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2022
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2022
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
18 Báo cáo tài chính năm 2021
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
30 Báo cáo tài chính năm 2020
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
55 Báo cáo tài chính năm 2018
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
68 Báo cáo tài chính năm 2017
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
81 Báo cáo tài chính năm 2016
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
97 Báo cáo tài chính năm 2015
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
107 Báo cáo tài chính năm 2014
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
111 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
112 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
120 Báo cáo tài chính năm 2013
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
124 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
133 Báo cáo tài chính năm 2012
134 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
135 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
137 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
142 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
143 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
145 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
146 Báo cáo tài chính năm 2011
147 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
148 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
149 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
150 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
151 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2011
152 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2011
153 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2011
154 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2011
155 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2011
156 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2011
157 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2011
158 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2011
159 Báo cáo tài chính năm 2010
160 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2010
161 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2010
162 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2010
163 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2010
164 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2010
165 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
166 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2010
167 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
168 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
169 Báo cáo tài chính năm 2009