Báo cáo tài chính
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
5 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
9 Báo cáo tài chính năm 2021
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
18 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
21 Báo cáo tài chính năm 2020
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
30 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
46 Báo cáo tài chính năm 2018
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
55 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
59 Báo cáo tài chính năm 2017
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
68 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
72 Báo cáo tài chính năm 2016
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
81 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
88 Báo cáo tài chính năm 2015
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
97 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
98 Báo cáo tài chính năm 2014
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
107 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
111 Báo cáo tài chính năm 2013
112 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
120 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
124 Báo cáo tài chính năm 2012
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
133 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
134 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
135 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
137 Báo cáo tài chính năm 2011
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
142 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2011
143 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2011
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2011
145 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2011
146 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2011
147 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2011
148 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2011
149 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2011
150 Báo cáo tài chính năm 2010
151 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2010
152 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2010
153 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2010
154 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2010
155 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2010
156 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
157 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2010
158 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
159 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
160 Báo cáo tài chính năm 2009