Financial Reports
1 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2023
2 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2023
3 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2023
4 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2023
5 Báo cáo tài chính năm 2022
6 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2022
7 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2022
8 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2022
9 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2022
10 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2022
11 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2022
12 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2022
13 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2022
14 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2022
15 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2022
16 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2022
17 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2022
18 Báo cáo tài chính năm 2021
19 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2021
20 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2021
21 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2021
22 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2021
23 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2021
24 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2021
25 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2021
26 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2021
27 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2021
28 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2021
29 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2021
30 Báo cáo tài chính năm 2020
31 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2020
32 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2020
33 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2020
34 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2020
35 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2020
36 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2020
37 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2020
38 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2020
39 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2020
40 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2020
41 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2020
42 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2020
43 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2019
44 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2019
45 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2019
46 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2019
47 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2019
48 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2019
49 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2019
50 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2019
51 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2019
52 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2019
53 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2019
54 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2019
55 Báo cáo tài chính năm 2018
56 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2018
57 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2018
58 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2018
59 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2018
60 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2018
61 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2018
62 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2018
63 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2018
64 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2018
65 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2018
66 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2018
67 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2018
68 Báo cáo tài chính năm 2017
69 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2017
70 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2017
71 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2017
72 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2017
73 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2017
74 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2017
75 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2017
76 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2017
77 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2017
78 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2017
79 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2017
80 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2017
81 Báo cáo tài chính năm 2016
82 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2016
83 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2016
84 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2016
85 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2016
86 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2016
87 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2016
88 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2016
89 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2016
90 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2016
91 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2016
92 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2016
93 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2016
94 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2015
95 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2015
96 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2015
97 Báo cáo tài chính năm 2015
98 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2015
99 Báo cáo thu chi đến hết tháng 08/2015
100 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2015
101 Báo cáo thu chi đến hết tháng 06/2015
102 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2015
103 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2015
104 Báo cáo thu chi đến hết tháng 03/2015
105 Báo cáo thu chi đến hết tháng 02/2015
106 Báo cáo thu chi đến hết tháng 01/2015
107 Báo cáo tài chính năm 2014
108 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2014
109 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2014
110 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2014
111 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2014
112 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2014
113 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2014
114 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2014
115 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2014
116 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2014
117 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2014
118 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2014
119 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2014
120 Báo cáo tài chính năm 2013
121 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2013
122 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2013
123 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2013
124 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2013
125 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2013
126 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2013
127 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2013
128 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2013
129 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2013
130 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2013
131 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2013
132 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2013
133 Báo cáo tài chính năm 2012
134 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2012
135 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2012
136 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2012
137 Báo cáo thu chi đến hết tháng 9/2012
138 Báo cáo thu chi đến hết tháng 8/2012
139 Báo cáo thu chi đến hết tháng 7/2012
140 Báo cáo thu chi đến hết tháng 6/2012
141 Báo cáo thu chi đến hết tháng 5/2012
142 Báo cáo thu chi đến hết tháng 4/2012
143 Báo cáo thu chi đến hết tháng 3/2012
144 Báo cáo thu chi đến hết tháng 2/2012
145 Báo cáo thu chi đến hết tháng 1/2012
146 Báo cáo tài chính năm 2011
147 Báo cáo thu chi đến hết tháng 12/2011
148 Báo cáo thu chi đến hết tháng 11/2011
149 Báo cáo thu chi đến hết tháng 10/2011
150 Báo cáo thu chi đến hết tháng 09/2011
151 Financial statement of August 2011
152 Financial statement of July 2011
153 Financial statement of June 2011
154 Financial statement of May 2011
155 Financial statement of April 2011
156 Financial statement of March 2011
157 Financial statement of February 2011
158 Financial statement of January 2011
159 Financial statement of the year 2010
160 Financial statement 12/2010
161 Financial statement 11/2010
162 Financial statement 10/2010
163 Financial statement 09/2010
164 Financial statement 08/ 2010
165 Báo cáo thu chi đến hết tháng 07/2010
166 Financial statement 06/2010
167 Báo cáo thu chi đến hết tháng 05/2010
168 Báo cáo thu chi đến hết tháng 04/2010
169 Báo cáo tài chính năm 2009